Tack för lånet, moder jord!

Det är en fantastisk natur vi lever i. Så genomtänkt, så vacker – men också så skör. Varenda art spelar roll. Försvinner blåmusslorna från våra havsbottnar får ejdern ont om föda. Försvinner lövskogarna längs kusten förlorar långbengrodan sitt hem.

Vi måste hitta en balans mellan hur vi nyttjar vår natur och hur vi kan bevara den. Blekinge Arkipelag har satt upp nio långsiktiga bevarandemål som ska skydda områdets biologiska mångfald, ekosystem, landskap och kulturmiljöer.

Bevarandemål
Biologisk mångfald
Kulturmiljö

 

Kunskap är nyckeln till hållbar utveckling.

Framtida generationer har mycket att lära av Blekinge Arkipelag. En av de viktigaste uppgifterna som biosfärområde är att stödja kunskapsspridningen genom att underlätta för bland annat forskning, utbildning och praktik.

I området finns flera universitet och högskolor som bedrivit och bedriver omfattande forskning inom Blekinge Arkipelag. Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Kristianstad är några bra exempel. Blekinge Tekniska Högskola har ”tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle” som profilområde.

Biosfärkontoret har tagit initiativet till att ta fram en biosfärambassadörsutbildning.

Projektformen

 

Vad vi gör idag spelar roll imorgon.

Hållbar utveckling, vad betyder det? Jo, att vi ska kunna tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av två delar:

Ekologisk hållbarhet

Handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.

Social hållbarhet

Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Handlar även om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Behov av service
Entrepenörskap
Näringsverksamhet
Påverkansfaktorer