2010-11-05 01.48.04

Uppdatering av samverkansplanen i höst

Samverkansplanen för Blekinge Arkipelag är en förvaltningsplan med strategier för hur vi ska arbeta för en progressiv och hållbar näringslivsutveckling av en levande kust och skärgård. En utveckling som samtidigt säkerställer bevarandet av höga natur- och kulturvärden. Ansvaret för strategiernas genomförande ligger på flera aktörer och en samverkan mellan dessa är nödvändig för att nå uppsatta mål.  Samverkansplanen antogs av tre kommunfullmäktige och länsledningen 2011.

Havs- och vattenmyndigheten anser att Blekinge Arkipelag är av stor betydelse och har därför erbjudit länsstyrelsen extra resurser under 2014 för att uppdatera samverkansplanen. Dessa extra medel ger en unik möjlighet att lyfta Blekinge Arkipelag och nyttja de fördelar som biosfärstatusen innebär. De medel som ej förbrukas under 2014 måste dock återlämnas vilket innebär att uppdateringen måste utföras under hösten 2014. De uppdaterade strategierna kommer att leda till ett bättre nyttjande av redan satsade resurser. Under dessa möten kommer vi att identifiera åtgärder och aktiviteter där Blekinge Arkipelag kan göra störst nytta. En skrivelse riktad till kommundirektörerna i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona har skickats ut för att informera om detta arbete och efterfråga input från kommunalt håll i detta arbete. Detta tydliggör Blekinge Arkipelags roll och skapar ett mervärde för den kommunala verksamheten speciellt och för hela biosfärområdet generellt. Alla medlemmar och övriga som har intresse i frågorna är välkomna att höra av sig och delta i arbetet.

Temagrupper och kontaktpersoner

Hållbart båtliv – Tommy Engvall (Blekinge båtförbund, styrelsen Blekinge Arkipelag)/Jenny Hertzman (Länsstyrelsen)
Hållbart fiske – Jenny Hertzman (Länsstyrelsen)/Ingmar Elofsson (Leader Blekinge). 
Nyttjande och bevarande av kulturmiljöer – Heleen Podsedkowska (koordinator Blekinge Arkipelag).
Infrastruktur och samhällsservice – Magnus Runesson (Karlshamn) / Anders Thurén (Länsstyrelsen).
Hållbart entreprenörskap – Birgith Juel (Karlskrona).
Hållbar turism – Birgith Juel (Karlskrona)/ Heleen Podsedkowska (koordinator Blekinge Arkipelag).
Det öppna kulturlandskapet ­– Sven-Olof Petersson (Karlskrona)/ Lotta Bergström OCH Birgitta Jonasson (Länsstyrelsen).
Hållbar bebyggelseplanering ­ Jenny Hertzman (Länsstyrelsen)/ Lars Emmelin (BTH, styrelsen Blekinge Arkipelag).
Minskad övergödning:

   1. Näringsämnesläckage från jord- och skogsbruk – Anders Gunnarsson (Länsstyrelsen).
   2. Vatten och avloppsfrågor – Camilla Norrman (Ronneby).