Vi sätter fingret på prio 1.

Det är många faktorer som påverkar vårt arbete med jobbet för ett hållbart biosfärområde. En av våra viktigaste uppgifter är att definiera vilka som är mest akuta. Och det är förstås där vi ska lägga störst engagemang.

Blekinge Arkipelag har bildat en samverkansgrupp som har i uppgift att definiera de påverkansfaktorer som utgör störst hot mot områdets natur- och kulturmiljö. Faktorerna bedöms enligt en fyragradig skala: Mycket hög, hög, medium och låg. T ex kan det handla om hur giftiga föroreningar påverkar havets fiskar. Eller hur stora oljeutsläpp färjetrafiken bidrar till bland våra kobbar och skär. Lär vi oss att prioritera rätt är vi ett steg närmare en gladare och friskare natur.

Behov av service
Entrepenörskap
Näringsverksamhet