Levande skärgård

Karlskrona kommun arbetar med Fördjupning av översiktsplan för skärgården, som syftar till att vidareutveckla Karlskronas levande skärgård. En bred medborgardialog hölls sommaren 2012 och 2013 om skärgårdens utveckling. Många värdefulla synpunkter har inhämtats av allmänheten, föreningar, myndigheter m.fl. Planen är nu på utställning och synpunkter ska lämnas innan 24 mars 2014. Mer info..

Levande skargard_strategibildGenom att skapa skärgårdssamhällen på öarna runt staden Karlskrona, tillsammans med de korta avstånden för sjöburen kollektivtrafik, finns attraktiva livsmiljöer att erbjuda. Här är det möjligt att bo mitt i en unik skärgård och samtidigt ha möjligheten att arbeta eller studera i en världsarvsstad.
I en levande skärgård utvecklas människor, natur- och kulturvärden gemensamt och på ett hållbart sätt över tiden. Naturvärden värnas samtidigt som den mänskliga närvaron genom boende, verksamhet och besökande stärks.

Fördjupning av översiktsplan för skärgården, sammanfattning


18 mars, 2014