HERRING – Sill, lek och samverkan

Herring AreaBlekinge Arkipelag är en stödjande part i projektet HERRING, som knyter samman tre länder; Polen, Tyskland och Sverige.
Östersjösillen är en gemensam resurs som kräver ett helhetsperspektiv när det gäller förvaltning. Projektet startade 2012 och syftar till att undersöka om förvaltningen av sillens lekområden kan säkra en framtida tillgång på sill som resurs, men även som en nyckelart i ekosystemet. Ambitionen är att de tre länderna ska kunna utbyta information kring hur man arbetar med kustzonsförvaltning i ett bredare perspektiv och hur man kan hantera konfliktområden genom lagstiftning, delaktighet och förankring på olika sätt. Samtliga projektområden skiljer sig på flera sätt, men man kan ändå hitta ett flertal gemensamma parametrar och projektets slutrapport kommer att inrymma rekommendationer och förslag på strategier som kan utföras i de olika länderna. Projektet avslutas i december 2014.

För Sveriges del finns det idag ingen förvaltning av sillens reproduktionsområden, sillbestånden förvaltas endast genom kvoter i fisket. World Maritime University (WMU) är den svenska partnern i projektet och har under våren 2013 undersökt den sillens lekområden utanför Blekinges och östra Skånes kuster. Projektet kunde bekräfta förekomst av sillrom på några ställen som även i en tidigare undersökning, gjord av dåvarande Fiskeriverket, identifierat dessa områden som lekområden för sill.  Resultaten bör komplementeras för att ge en mer heltäckande bild men även lekområden för den höstlekande sillen bör undersökas. När man har lyckats att peka ut de viktigaste områdena för sillens reproduktion, bör dessa förvaltas på ett klokt sätt och skyddas från negativ påverkan från andra verksamheter. Ett första steg i detta arbete kan t ex vara att identifiera områdena och inkludera dem  i kommunernas översiktplaner samt de statliga havsplanerna som är under framtagande.

Den 12-13 mars arrangerades en workshop inom projektet vid Greifswalder Bodden i Tyskland som är ett av projektområdena. Diskussioner fördes kring hur man kan lyfta sillens ekonomiska och ekologiska värde för att ge reproduktionsområdena högre status i prioriteringen mellan olika intressen. Sillen är en resurs som har tagits tillvara genom tiderna med starka traditioner knutna till sig i hela Östersjön. Sillen har betydelse av ekonomiska, ekologiska och kulturella skäl. Det är en del av skärgårdskulturens identitet, men ändå värderas sillen förvånansvärt lågt.

herring-logoDen nordligaste delen av Greifwalder Bodden är biosfärområde sedan många år med ansvar för förvaltningen i området. Området står liksom Blekinge Arkipelag inför många utmaningar när det gäller att hitta en harmoni mellan ökande turism och fortsatt attraktiva naturupplevelser. Det finns stora förhoppningar om ett framtida samarbetet mellan de båda biosfärområdena, inte bara genom sillens vandringar.


31 mars, 2014