Hardwood ecotourism

Blekinge Arkipelag är partner i projektet Hardwood ecotourism, där Skogsstyrelsen är projektägare och som finansieras av Svenska Institutet. Projektet går ut på att skapa en EU-ansökan inför höstens call i Södra Östersjöprogrammet.

Partnerskapet innebär att vi kommer att delta i den fortsatta utvecklingen av projektidéer till en färdigställd ansökan. Det förs även en dialog med tyska organisationer för att få med dem i den slutgiltiga ansökan, där vårt vänbiosfärområde Südost-Rügen samordnar det tyska deltagandet.

Syftet med det framtida projektet är att åstadkomma en hållbar förvaltning av biologiskt värdefulla ädellövskogar med syfte att utveckla hållbara turistdestinationer med inriktning mot skogsekoturism.

Bakgrund: Många av våra mest biologiskt värdefulla ädellövskogar ingår i Natura 2000. Ädellövet har en stor men outnyttjad ekonomisk potential som bas för landsbygdsutveckling. Den bidrar också starkt till regionens attraktionskraft både för regionens invånare och dess besökare. Genom att samla aktörer involverade i förvaltning av ädellövskog och organisationer med bäring i besöksnäringsbranschen kan vi tillsammans utveckla ädellövskogens betydelse för den regionala utvecklingen. För att utveckla en hållbar turism utifrån biologiskt värdefulla ädellövskogar måste naturvårdens och turismens intressen samordnas.

Potentialen är lika stor som outnyttjad. Genom att sätta fokus på ädellövskogen kan naturvården, hand i hand med besöksnäringen, jobba för att uppnå en hållbar förvaltning samtidigt som ädellövskogen kan utvecklas till ett regionalt varumärke. Projektets integrerade partnerskap borgar för ökad förståelse och kunskap om hur naturvårdens och turismens intressen kan samordnas. Ädellövskogen har potential att bli ett varumärke baserat på hållbar förvaltning och nyttjande av vårt unika naturarv.


31 mars, 2015