Förstudien till arkipelagrutt avslutadBild Nyhetsbrevet

Sammanfattning av slutrapport – förstudie till en arkipelagrutt

Under 2015 har Blekinge Arkipelag genomfört en förstudie som undersökt förutsättningarna att utveckla en arkipelagrutt. Rutten är tänkt som ett nätverk av hållbara leder och resmöjligheter genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Området omfattar de kustnära delarna av Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner. Syftet är att göra området och dess unika natur- och kulturmiljöer tillgängliga för såväl Blekingebor som besökare.

Förstudiens resultat visar på goda möjligheter att skapa olika kust- och skärgårdsnära leder. Den fysiska tillgängligheten är bra, men det saknas karta, vägvisare, informationstavlor och andra markörer som välkomnar och underlättar för besökaren.

Förstudien har sammanställt ett antal förslag på åtärder som kan stärka området och locka friluftsmänniskor och naturturister:
1) en vandringsled genom halva området och ett flertal kortare vandringsrundor,
2) en cykelled genom hela området,
3) en kompletterande skärgårdstrafiklinje som binder samman alla tre kommunerna,
4) en sammanhängande kajakled utmed hela områdets kust samt
5) en segelled som inkluderar både en huvudrutt till de mest utvecklade gästhamnarna men även utflykter till omhuldade naturhamnar.

Den fullständiga rapporten kommer i början av 2016. Läs en fullständig sammanfattning av förstudierapporten här.


21 december, 2015