Revidering av samverkansplan har påbörjats

 

KICK-OFF

På måndagen den 25 augusti 2014 anordnades en kick-off för arbetet med revideringen av samverkansplanen för Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 11 taggade gruppledare var på plats för att påbörja arbetet med sin grupp inom respektive båtliv, fiske, kulturmiljöer, samhällsservice, entreprenörskap, turism, öppet kulturlandskap, bebyggelseplanering och övergödning. Uppskattningsvis 50 personer kommer att bli delaktiga i arbetet.

 

ARBETET

Strategierna, målen och åtgärderna ska gås igenom i olika temagrupper. En lägesbedömning av åtgärderna (vare sig de är aktuella, pågår, är genomförda, ej aktuella) kommer att göras och ska revideras vid behov. Grupperna ska driva på och genomföra åtgärder i dialog med lokala, regionala och nationella aktörer. Minst en åtgärd per temaområde ska genomföras.

 

BAKGRUND

Med syfte att konkretisera vad biosfärområdet ska fokusera på, har en samverkansplan tagits fram gemensamt. Den är en förvaltningsplan med strategier och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en progressiv och hållbar utveckling av en levande kust och skärgård. Samverkansplanen har antagits av tre kommunfullmäktige och länsledningen redan 2011, vilket ger stor tyngd åt innehållet. Tack vare medel från Havs- och Vattenmyndigheten kan denna revidering genomföras.

Samverkansplanen hittar du här.