Aternerande text

En framtid att förvalta

Det kommunala havet – en blå framtid att förvalta

Utvecklingen inom besöksnäring och ambitionerna att främja en levande kust- och skärgård, innebär anspråk på både mark- och vattenresurser. Många av dagens aktuella utvecklingsfrågor utgår från attraktionskraft och konkurrenskraft för ett område som är större än den egna kommunen. I den gränszon som uppstår i mötet mellan hav och land längs kuststräckan i Blekinge är många konkurrerande intressen koncentrerade. En plan för de kommunala havsområdena tjänar som underlag vid beslutsfattande avseende fysisk planering, lokal tillväxt och utveckling.

Samarbete skulle stärka utvecklingen av de tre kommunernas kustområden som är en del av Blekinge Arkipelag. En gemensam ”blå” översiktsplan är önskvärd som tydligt beskriver hur kommunen avser förvalta/utveckla/planera för själva vattenområdet, i skärgården och ut till kommungränsen i havet. Det är viktigt att kommunerna har en samsyn på hur vattenområdena ska förvaltas för att ekosystemtjänsterna ska kunna levereras även i framtiden och biosfärområdets utveckling ska kunna anses vara långsiktigt hållbar. Ett bra planeringsunderlag för kustkommunerna är nödvändigt för att skapa en samsyn mellan olika intressenter och förebygga negativ exploatering av havet.

Verksamhet i höst

Planen är att arrangera två workshopar och 1-2 arbetsmöten under hösten. Den ena workshopen med fokus på marina naturvärden och den konfliktanalys som finns framtagen och som kan nyttjas som kunskapsunderlag för planering i Blekinge. Den andra workshopen planeras tillsammans med Norra Bohuslän för att utbyta erfarenheter kring en kommunöverskridande ”blå planering”. Dessa workshopar kommer att bekostas av Länsstyrelsen, men aktivt kommunalt deltagande är en förutsättning för ett bra resultat. Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommun är positiva till samverkan och projektet med havsplanering. De har, liksom Länsstyrelsen, utsett en planarkitekt från respektive myndighet för deltagande i höstens arbete med havsplanering.