Nio bevarandemål för Blekinge Arkipelag.

En förutsättning för att uppnå hållbar utveckling är långsiktiga bevarandemål. Ambitionen är att dessa mål ska säkerställa att områdets kvaliteter bibehålls.

Så, vad är det vi ska bevara under och över vattenytan i Blekinge Arkipelag?

Fisk
Blekinge Arkipelag är rik på fiskarter. Två av de viktigaste för ekologin och ekonomin är laxen och torsken. Men här simmar också bl a sill, skarpsill, gädda, sik och abborre. De är alla avgörande för balansen i de marina ekosystemen.

Hårdbottn​ar
På hårdbottnar, bland stenblock och klippor, växer blåstång. Den fungerar som livsmiljö för ungefär hälften av alla djurarter i havsområdet. Försvinner den har fiskyngel svårt att hitta skydd under sin uppväxt och andra djur får ont om föda.

Grunda vikar
Skärgårdens grunda och vegetationsrika vikar fungerar som barnkammare för många fiskarter. Här finns gott om skydd och föda. De är också av stor betydelse för många häckande, rastande och övervintrade fågelarter.

Våtmarker
Sedan slutet av 1800-talet har minst 90% av våtmarksarealen försvunnit genom mänsklig påverkan. Våtmarker har stor betydelse för växt- och djurlivet och fungerar dessutom som naturliga reningsverk för vattnet.

Kobbar och skär
Mindre kobbar och skär är viktiga häckningsplatser för sjöfåglar och ett hem för vissa sällsynta djurarter. På Utklippan, Sveriges sydostligaste ö, finns en gråsälskoloni och här lever även den hotade grönfläckiga paddan.

Kulturlandskap
Betande djur gör landskapet tillgängligt. Utan dem växer skärgårdens öar och kuster igen. Idag är antalet betesdjur alldeles för litet.

Lövs​kogskust med ekhagmarker
Blekinge Arkipelag karakteriseras av ädellövskog med ek och bok som når ända ut till havet. Dessa skogar har stor betydelse för områdets friluftsliv, men också för djurlivet. Ungefär hälften av de nationellt rödlistade djur- och insektsarterna är knutna till ädellövskog.

Kulturlämningar
Att vandra genom Blekinge Arkipelag berättar mycket intressant om vår historia. I området finns tydliga spår av mänsklig verksamhet från brons- och järnålder.

Djupa mjukbottnar (10-40 meter)
På mjukbottnar av sand, lera och gyttja lever djur som gör ett viktigt jobb för syresättningen av vattnet. På större djup är främst östersjömusslan ett karakteristiskt inslag.

Biologisk mångfald
Kulturmiljö