Välkommen till Blekinge Arkipelag

I framtiden också

Hållbar utveckling. Det är orden som går som en grön tråd genom Blekinge Arkipelag. Kustområdet och skärgården har utsetts till biosfärområde, vilket bland annat innebär att vi genom olika typer av projekt kommer att stödja traktens företagare med fokus på hållbarhet, såväl social som ekologisk. Det skapar ett levande samhälle med blomstrande ekonomi och ökad turism. Dessutom ger det oss möjlighet att testa nya former av samarbeten och företagande som även inspirerar andra att slå ett slag för hållbar utveckling.

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden. Med andra ord: Vi ska se till att bevara skärgårdens natur och biologiska mångfald. Då kan våra barn och deras barnbarnsbarn plocka samma ängsblommor, skåda samma fågelarter och meta samma fiskar som vi gör idag.

Våra huvudfinansiärer är Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) samt Karlshamns, Karlskrona och Ronneby kommuner. Övrig verksamhet finansieras via projekt, av t ex Tillväxtverket, SydostLeader och Länsstyrelsen i Blekinge.

Unesco_BlekingeArkipelag

 

biosfär

|bị:osvä:r|
substantiv

Biosfär är summan av jordens alla ekosystem. Begreppet syftar på det tunna skikt som finns kring jordklotet och som hyser biologiskt liv.

arkipelag

|arkipelạ:g|
substantiv

En ögrupp är ett antal öar som ligger nära varandra. Om antalet öar är betydande kan termen arkipelag användas. En skärgård är en kustnära arkipelag som domineras av smärre öar.

LOGO_UNESCO-MAB_En-color

Svenska Biosfärprogrammet fyller många funktioner och vill uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning, utveckling av lokala lösningar på globala utmaningar samt utbildning i hållbart nyttjande av kultur- och naturresurser. Biosfärprogrammet bidrar därför inte bara till en bättre förståelse för miljön, inkluderande globala förändringar, utan också till en större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap samt regional och lokal förvaltning. Samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer är en ledstjärna, liksom att initiativet till att bilda biosfärområden ska vara lokalt och regionalt. De senaste åren har intresset för biosfärområden växt och det finns idag goda möjligheter att bilda fler svenska biosfärområden. Det finns idag (januari 2017) 669 biosfärområden i 120 länder. Fem av dessa finns i Sverige: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. I Sverige finns det två områden som kandiderar till att bli biosfärområde: Voxnadalen och Vindelälven-Juhtadahka med tidsplan fram till 2017-2018. Biosfärområde Torneträsk drogs tillbaka av Sverige 2010 och ingår inte längre i världsnätverket för biosfärområden (WNBR). Kolla även här för mer information.
Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco har idag 193 medlemsländer. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Mer information om Svenska Unescorådet finns på www.unesco.se