Blekinge Arkipelag | Utveckla

Vad vi gör idag spelar roll imorgon.

Hållbar utveckling, vad betyder det? Jo, att vi ska kunna tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av två delar:

Ekologisk hållbarhet

Handlar om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa.

Social hållbarhet

Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Handlar även om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Behov av service
Entrepenörskap
Näringsverksamhet
Påverkansfaktorer