Välkommen till Blekinge Arkipelag

I framtiden också

Hållbar utveckling. Det är orden som går som en grön tråd genom Blekinge Arkipelag. Kustområdet och skärgården har utsetts till biosfärområde, vilket bland annat innebär att vi genom olika typer av projekt kommer att stödja traktens företagare med fokus på hållbarhet, såväl social som ekologisk. Det skapar ett levande samhälle med blomstrande ekonomi och ökad turism. Dessutom ger det oss möjlighet att testa nya former av samarbeten och företagande som även inspirerar andra att slå ett slag för hållbar utveckling.

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden. Med andra ord: Vi ska se till att bevara skärgårdens natur och biologiska mångfald. Då kan våra barn och deras barnbarnsbarn plocka samma ängsblommor, skåda samma fågelarter och meta samma fiskar som vi gör idag.

Unesco_BlekingeArkipelag

biosfär

|bị:osvä:r|
substantiv

Biosfär är summan av jordens alla ekosystem. Begreppet syftar på det tunna skikt som finns kring jordklotet och som hyser biologiskt liv.

arkipelag

|arkipelạ:g|
substantiv

En ögrupp är ett antal öar som ligger nära varandra. Om antalet öar är betydande kan termen arkipelag användas. En skärgård är en kustnära arkipelag som domineras av smärre öar.

LOGO_UNESCO-MAB_En-color

Svenska (MAB) Man And Biosphere-programmet fyller många funktioner och vill uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning, demonstration av goda exempel lokalt samt utbildning i uthållig kultur- och naturresursförvaltning. MAB-programmet bidrar därför inte bara till en bättre förståelse för miljön, inkluderande globala förändringar, utan också till en större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap samt regional och lokal förvaltning. En ledstjärna är samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer och att initiativet till att bilda biosfärområden skall komma från lokalt och regionalt håll. De senaste åren har intresset för biosfärområden växt och det finns idag goda möjligheter att bilda fler svenska biosfärområden. Det finns idag (juli 2014) 631 biosfärområden i 119 länder, varav 14 transnationella. Fem av dessa finns i Sverige: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. Biosfärområde Torneträsk drogs tillbaka av Sverige 2010 och ingår inte längre i världsnätverket för biosfärområden (WNBR). Kolla även här för mer information.
Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco har idag 193 medlemsländer. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Mer information om Svenska Unescorådet finns på www.unesco.se